1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Kongsvegen 26

Kongsvegen 26

Kongsvegen 26 - To nye prosjekterte eneboliger på Kattem - UTSOLGT

KUN 1 IGJEN I To nye prosjekterte eneboliger på Kattem

Kongsvegen 26, 7089 Heimdal

Pris

Ta kontakt med megler.
Areal
123 m²
Soverom
4
Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Kabel-TV
  • Garasje/P-plass
  • Turterreng
  • Bredbåndstilknytning
  • Gjesteparkering

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

 Kommunale avgifter

Ikke stipulert. Vil bli fastsatt etter innflytning.

Soverom

4

Byggeår

2021

Tomt

Eiendommene er ikke fradelt. Anslått areal etter deling:
Hus A: ca. 296 kvm
Hus B: ca. 247 kvm
Samt felles oppholdsareal.

Adresse

Kongsvegen 26
7089 Heimdal

Betegnelse

Gnr. 175 bnr. 8 i Trondheim kommune

Type eiendom

Enebolig

Tomt

Eiet tomt

Parkering

Carport

Meglers vurdering

Velkommen til Kongsvegen 26 og to prosjekterte eneboliger over to plan med en fin beliggenhet på Kattem. Boligene vil være moderne, lyse og luftige. Store vinduer vil gi rikelig med dagslys og utsyn, og balansert ventilasjon vil sørge for et sunt inneklima.

Boligene vil få en åpen stue- og kjøkkenløsning med kjøkken fra kvalitetsleverandøren Sigdal. Stor solfylt terrasse på 27 kvm vil være et populært samlingspunkt på sommers tid.

Boligene leveres med carport og en tilhørende bod på 5 kvm.

Ta kontakt med megler idag for å sikre deg din drømmebolig!

Kirsti Næss Olsen
Mail: kno@hem.no
Tlf.: 464 00 865

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Kattem, med gangavstand til barne- og ungdomsskole, dagligvare, pizzarestaurant og bussforbindelse. Fra boligene er det kort vei til skiløype, turterreng og ca 2 km til Heimdal sentrum.

Visning

På annonsert tidspunkt eller etter nærmere avtale med megler. Send gjerne tekstmelding, e-post eller ring dersom ikke oppsatt tidspunkt passer for deg.

Adkomst

Fra Heimdal sentrum følger du Heimdalsvegen sørover og tar til høyre i rundkjøringen inn på Kattemskogen. Følg denne vegen helt til du kommer til Lisbeth Nypans veg og tar til høyre inne på denne. Etter du har har passert Coop Prix og Kattem helse- og velferdssenter tar du til høyre inn på Bissmiet. Følg denne vegen i ca 500 meter før du så tar til høyre inn på Kongsvegen. Kongsvegen 26 kommer så på din høyre hånd etter ca 170 meter. Det vil bli skiltet i regi Heimdal Eiendomsmegling ved annonsert fellesvisning.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring

Vei, vann og kloakk

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader vil være inkludert i kjøpesummen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger skal være bekreftet innbetalt innen overtakelsesdato. Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Heimdal Eiendomsmegling AS sin klientkonto nr. 4230.55.01500 i MelhusBanken. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling. Kjøper er innforstått med at finansieringsbevis godkjent av selger for hele kjøpesummen skal forelegges megler innen 21 dager etter selgers aksept iht. Bustadoppføringslova § 46 2. ledd.
Disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter verditakst utført av Heimdal Eiendomsmegling AS. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Selgers forbehold

Selgers forbehold vedrørende igangsetting ble slettet den 08.03.21. Prosjektet er beregnet ferdigstilt senest 18 måneder etter at selgers forbehold er frafalt.

Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:
- Det kan bli endringer som følge av prosjektering ved arkitekt og rådgivere.
- Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser.
- Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer.
- Selger forbeholder seg retten til å bestemme matrial- og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer.

Brukstillatelse/ferdigattest

Utbygger plikter å fremlegge midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overlevering av boligen. Ferdigattest vil bli utstedt når hele området er ferdigbygd.

Tinglyste heftelser/rettigheter

Rettigheter på 5001-175/2

Rettigheter i eiendomsrett
1965/1545-1/107 Bestemmelse om veg
05.02.1965
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:174 Bnr:5
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:175 Bnr:6
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:175 Bnr:8

Rettigheter på 5001-175/7
Rettigheter i eiendomsrett
1968/2691-1/107 Bestemmelse om bebyggelse
04.03.1968
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:175 Bnr:8
Gjelder garasje i en avstand av en meter fra d.e.

Reguleringsplan

R 1081 j, stadfestet 15.07.1975. Regulert til boligformål.

Info kommunale avgifter

Ikke stipulert. Vil bli fastsatt etter innflytning

Adgang til utleie

Det er kun én bruksenhet i boligen. Boligen kan fritt utleies.

 

Oppdragsansvarlig

Kirsti Næss Olsen Eiendomsmegler MNEF 46 40 08 65 kirsti.olsen@hem.no
Heimdal Eiendomsmegling AS 976232909 Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal 7437 Trondheim

Generelle forutsetninger

Avtalen anses inngått når kjøper har levert megler bindende kjøpetilbud, selger har akseptert dette, og aksept er meddelt kjøper. Salgsoppgaven med vedlegg utgjør sammen med akseptbrev og tegninger de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle eiendommen.

Dokumentenes rangordning / lovvalg

1. Bindende kjøpetilbud
2. Salgsoppgave med vedlegg
3. Tegninger, brosjyremateriell
Illustrert perspektiv er ikke å anse som en del av kontraktsgrunnlaget da disse kan avvike fra leveransen. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/
investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03.juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
- Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk.
-Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.
Bustadoppføringslova og avhendingsloven finner man på www.lovdata.no. Ta kontakt med ansvarlig megler om lovteksten ønskes oversendt.

Videresalg av kontrakt

Kjøper kan videreselge kjøpekontrakten før overtagelse mot et vederlag på kr. 50 000,-.
Såfremt kjøper er forbruker og skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny
kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøperen. Den nye kjøperen overtar de inngåtte tilleggsavtaler inngått av den første kjøperen. Ny kjøper må fremlegge tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets
salgsoppgave. Opprinnelig kjøper vil etter dette være fri fra sitt kontraktsforhold med
selger. Opprinnelig kjøpers eventuelle merverdi i forbindelse med omsetning av kjøpekontrakten utbetales først når hjemmelen er tinglyst på den nye kjøperen. Selger kan kreve et administrasjonsgebyr fra opprinnelig ved slik omsetning av kjøpekontrakt til ny kjøper. Et evt. administrasjonsgebyr vil fremgå av kjøpstilbud og kjøpekontrakt. Godtar
selger å stille tilleggsgaranti for merverdi ved videresalget vil gebyr for dette tilkomme.
Ved videresalg av kontrakt vil evt. kostnader til eiendomsmegler komme i tillegg. For at skjøtet skal utstedes og tinglyses på ny kjøper, må ovennevnte forhold vedrørende kjøpekontrakten
være i orden. Hvis disse forholdene ikke er bragt i orden innen overtagelsen,
må opprinnelig kjøper oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Sikkerhetsstillelse/garantier

Kjøper skal stille finansieringsbevis godkjent av selger som sikkerhet for kjøpesum og omkostninger. I henhold til bustadoppføringslovas § 12 stiller selger sikkerhet for kontraktsforpliktelsene. Sikkerheten er gjeldene i byggeperioden og frem til 5 år etter overtagelse av boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av vederlaget frem til overtagelsen og 5 % av vederlaget etter overtagelsen. Garanti etter bustadoppføringslova § 12 stilles av selger så snart bindende avtale er inngått. Er det tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller igangsettingstillatelse, er det tilstrekkelig at garantien stilles først når forbeholdene er falt bort. Garanti skal uansett stilles før oppstart av byggearbeider.
Dersom det ikke foreligger ferdigattest på overtakelsestidspunktet skal selger stille bankgaranti i form av selvskyldnergaranti som sikkerhet for gjenstående arbeid iht. midlertidig brukstillatelse.

Endringer

Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i henhold til prosjektets endringsrutiner. Kjøper kan ikke påregne å gjøre endringer for mer enn 15 % av kjøpesummen. Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger.

Oppgjør

Utbetaling av oppgjør til selger forutsetter at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, fullt oppgjør er innbetalt, og at hjemmel er overført kjøper. Utbetaling av oppgjør til selger kan imidlertid foretas før hjemmel er overført kjøper under forutsetning av at selger stiller garanti iht. bustadoppføringslovas § 47. Kjøpers innbetaling blir i så fall å betrakte som et forskudd.

Mangler og tilbakehold

Evt. mangler ved overtakelsen skal anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan kreve tilbakehold av innbetalt beløp frem til hjemmel er overført kjøper. Tilbakeholdet skal stå i forhold til påberopt mangel. Dersom det holdes tilbake et uforholdsmessig beløp kan kjøper komme i betalingsmislighold overfor selger. Kjøper og selger kan også gjøre avtale om deponering av en del av kjøpesummen til en eller flere spesifikke mangler er bragt i orden.

Økonomisk rådgivning

Heimdal Eiendomsmegling AS kan gjennom Melhusbanken tilby økonomisk rådgivning.

Diverse opplysninger

Generell beskrivelse:
Ytterdør: Nordan Kvadraten, hvit m/glass
Vinduer/ Balkongdør: Nordan, hvit.
Innvendig trapp: Stryntrappe "Fauna", Hus B leveres med tett trapp, eiketrinn (ikke helstav). Hvite vanger/gelender
Innvendige lister: Gulv, tak- og dør/vindus-lister leveres hvit.
Utvendig kledning: Grunnet stående kledning, dobbelfals hvit, 19x148 m/ midtspor.
Taktekking: Takstein, sort
Ventilasjonsanlegg: Flexit
Sentralstøvsuger: Flexit
Innvendige dører: Swedoor Style 03, formpresset hvit.
Parkett: Type Boen Eik Home Casa, 3-stav. 13 mm
Malt gips: Leveres hvitmalt, kasse K2
Dragere: Leveres hvitmalt.
Boddør: Nordan Løven, hvit u/ glass.

Innredringer:
Kjøkken:
Sigdal type: Line, hvit m/ integrerte hvitevarer
Bad: Sigdal type: Lilje, hvit
Bad/ vaskerom: Sigdal type: Lilje hvit.
Ovn: Schiedel Sirius 1 m/ glassplate
Pipe: Fra hovedplan, Stålpipe, sort.
Tomt: Overleveres grovplanert. Vei gruses

Boligene selges etter bestemmelsene i bustadoppføringslova.
Illustrasjoner i salgsoppgave og på nett er av illustrativ karakter, og endringer vil forekomme.

Alle areal fremgår av tegninger vedlagt kontrakt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som ca. areal. Prosjektets BRA (bruksareal) utgjør summen av boligens primære og sekundære rom.

OVERTAGELSE:
Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt.
Endelig overtagelse vil bli varslet med minimum 2 ukers skriftlig varsel. Overtagelse kan ikke finne sted før fult oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til meglers klientkonto. Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest for boligen før kjøper plikter å overta boligen. Det gjøres oppmerkom på at overtagelse av boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhusarealer og eventuelt ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Forutsetningen er imidlertidig at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen. Eventuelt uferdig arbeid annmerkes i overtagelsesprotokollen på overtakelsesbefaringen. Boligen overtas i ryddet og rengjort stand (byggevask).

Avtalen er fast pris, og det er ingen indeksregulering av kjøpesum.

Kjøper aksepterer at eventuell økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontraktkan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørs oppstilling. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst refusjonsplikt på de nye boligene/eiendommene.

Ligningsverdi og kommunale avgifter vil bli fastsatt etter overtagelse.

Igangsettingstillatelse for riving av garasje og oppføring av to eneboliger foreligger datert 25.02.2020

Selger har gjennomgått salgsoppgave med vedlegg. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes interesserte henvende seg til megler.

Tinglysing av skjøte

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier når handelen er sluttet. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, skal det tas forbehold om dette i budskjema.

Hvitvasking av penger

I henhold til lov om hvitvasking er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer at mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Ta gjerne kontakt med oss i Heimdal Eiendomsmegling AS hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5001
Gårdsnr: 175
Bruksnr: 8

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.